Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OŚWIATA

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW OŚWIATA skierowane jest do rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na terytorium Polski i za granicą, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci (ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały miejsce na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej).
Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi. Odpowiadamy również za zdarzenia powstałe w trakcje zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS) oraz podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się również w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych.

Świadczenia podstawowe obejmują:

 1. świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwy wypadek spowodowany aktem terroru,
 2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli wypadek nastąpił na terenie placówki oświatowej, dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru suma ubezpieczenia na świadczenie z tytuł śmierci wynosi 50%,
 3. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium Polski,
 4. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki / pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki/pracy przekroczył 31 dni,
 5. świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki,
 6. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu,
 7. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady w wysokości 200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu.

W zależności od wybranego wariantu, zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo:

 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie szpitalne (NNW albo choroba)
 • Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
 • Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku

Jak kupić ubezpieczenie?

To bardzo proste – wszystkie formalności załatwisz online, bez wychodzenia z domu!

 • Kliknij przycisk „Kup online”
 • Wybierz odpowiedni dla Ciebie zakres ubezpieczenia
 • Uzupełnij dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Potwierdź podane informacje
 • Zapłać za ubezpieczenie online

Pliki do pobrania

Pobierz OWU

Najczęściej zadawane pytania

Pobierz kartę produktu


Kup ON-LINE