ERGO 4 – Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

Wariant I Wariant II Wariant III
Nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in–situ, nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM) TAK TAK TAK
11 zachorowań: przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, utrata wzroku, paraliż, oparzenia, zawał serca, udar mózgu, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass), stwardnienie rozsiane, operacja aorty, operacja zastawek serca NIE TAK TAK
38 zachorowań: choroba Parkinsona, niedokrwistość aplastyczna, śpiączka, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, utrata słuchu, utrata kończyn, zapalenie mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, posocznica (sepsa), łagodny guz mózgu, zespół rzekomoopuszkowy, ciężki uraz głowy, cukrzyca typu I, neuroborelioza, uraz wielonarządowy, zaawansowane otępienie (w tym choroba Alzheimera), utrata mowy, postępujący zanik mięśni, pierwotne nadciśnienie płucne, choroba Crohna, przewlekła niewydolność wątroby, choroba Creutzfeldta–Jakoba, piorunujące zapalenie wątroby, postępująca twardzina układowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, operacja mózgu, postępujące porażenie nadjądrowe, pierwotne stwardnienie boczne, kardiomiopatia, toczniowe zapalenie nerek, choroba Heinego–Medina, ciężka postać reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekła niewydolność oddechowa, miastenia, postępujące porażenie opuszkowe, stwardnienie zanikowe boczne, łagodny guz rdzenia kręgowego, usunięcie płuca NIE NIE TAK
Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 3 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej TAK TAK TAK
Maksymalna suma ubezpieczenia 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii NIE TAK TAK
Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat
Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 64 lata 64 lata 64 lata
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 70 lat 70 lat 70 lat

    Formularz: