UNiQA grupa otwarta

Ubezpieczenie dla osób wykonujących wolne zawody, prywatnych przedsiębiorców, rolników, rodzin i osób, którym zależy na bezpieczeństwie swoim i najbliższych.

Wiek przystąpienie do polisy to od 18 lat do 55 lat. Czas trwania Polisy do 69 roku

Po 69 roku życia, możliwość kontynuacji z ograniczonymi wariatami.

Składka miesięczna na osobę: 59 zł

SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 ZŁ

L.p. Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego Wartość świadczenia do wypłaty zgodnie z OWU i OWUD Ograniczenia
odpowiedzialności (1)
UBEZPIECZONY: KARENCJA:
1 Zgon Ubezpieczonego 50 000 zł 6 miesięcy
2 Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw* 90 000 zł Brak
3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* 140 000 zł Brak
7 Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw – za 1% uszczerbku 400 zł Brak
7a (za 100% uszczerbku) 40 000 zł
13 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw – ryczałt za jeden dzień pobytu. 150 zł Brak
14 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek – ryczałt za jeden dzień pobytu. 50 zł 6 miesięcy
15 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM – ryczałt za jeden dzień pobytu. 200 zł 6 miesięcy (nie dotyczy NNW)
17 Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego 4 000 zł 6 miesięcy
18 Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego 4 000 zł 6 miesięcy
WSPÓŁMAŁŻONEK UBEZPIECZONEGO:
19 Zgon współmałżonka Ubezpieczonego 10 000 zł 6 miesięcy
20 Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw* 22 000 zł Brak
DZIECI UBEZPIECZONEGO:
24 Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu 1 200 zł 9 miesięcy
25 Urodzenie się dzieci Ubezpieczonemu w wyniku ciąży mnogiej (za każde dziecko)* 1 800 zł  9 miesięcy
26 Urodzenie się dziecka martwego Ubezpieczonemu 3 600 zł  Brak
27 Zgon dziecka Ubezpieczonego 4 000 zł  6 miesięcy
28 Osierocenie dziecka Ubezpieczonego (dla każdego dziecka) 4 400 zł 6 miesięcy (nie dotyczy NNW)
28a Osierocenie dziecka Ubezpieczonego w przypadku jednoczesnego zgonu Ubezpieczonego i jego współmałżonka 8 800 zł
29 Ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 3 000 zł  6 miesięcy
RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO
33 Zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego 1 600 zł  6 miesięcy

* suma świadczeń należnych z tytułu umowy podstawowej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU i umowy dodatkowej zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia Dodatkowego.

(1)Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w przypadkach określonych w Art. 7 OWU Pracownicze ubezpieczenie na życie GOP-04, zatwierdzonych uchwałą zarządu UNIQA TU na Życie S.A.

nr 128/2012 z dnia 3 października 2012 r. wraz z odpowiednimi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Dodatkowych i postanowieniami Aneksu do zawartej umowy ubezpieczenia.

Do wyżej wymienionych OWU Pracownicze ubezpieczenie na życie GOP-04 ma zastosowanie Aneks nr 1 z którym się zapoznałem i którego treść akceptuję.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Jak kupić polisę

Pobierz wniosek Wypełnij wniosek i prześlij na adres biura Dokonaj wpłaty na konto Polisę otrzymasz pocztą na wskazany adres

POBIERZ WNIOSEK


PLIKI DO POBRANIA

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Ciężkiego Zachorowania Dziecka Ubezpieczonego

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Urodzenia i Zgonu Dziecka Ubezpieczonego

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego lub jego następstw

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Ubezpieczonego lub poniesionego przez niego Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw

OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia Pracowniczego na Życie – GOP-04

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek na wypadek Zgonu Rodziców lub Teściów Ubezpieczonego

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego i poniesionego przez niego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego

OWUD Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poddania się Operacji Chirurgicznej i Rekonwalescencji przez Ubezpieczonego

Tabela operacji


Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu: zgonu, urodzenia dziecka

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu: ciężkiego zachorowania, pobytu w szpitalu

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu