Ochrona prawna dla firm i wolnych zawodów

STANDARD

Ta wersja zawiera m.in: (rozwiń)
 • Suma Ubezpieczenia do 50 000 pln
 • Limit dwóch usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

PREMIUM

Ta wersja zawiera dodatkowo: (rozwiń)
 • Sumę Ubezpieczenia zwiększoną do 100 000 pln.
 • Pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego (mediacja sądowa i pozasądowa).
 • Limit czterech usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

Ochrona obejmuje następujące koszty prawne:

 • porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • analizy dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów dotyczących pojazdów,
 • identyfikacja stanu prawnego,
 • udostępnianie wzorów umów dotyczących pojazdów,
 • informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów ochrony prawnej i Prawników

Formularz kalkulacji ubezpieczenia

  Opcje dodatkowe:


  Dane kontaktowe:


  PLIKI DO POBRANIA

  Ogólne warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej

  Karta produktu – Ochrona Prawna Firmy i Wolnego Zawodu


  NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

  Ubezpieczenie zapewnia Klientom

  • Profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w zakresie all risk
  • Finansowanie procesów sądowych

  Nasi klienci otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe w sporach prawnych związanych z ich życiem prywatnym lub prowadzeniem firmy.

  DO KOGO JEST SKIEROWANA OCHRONA PRAWNA FIRM I WOLNEGO ZAWODU

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 60 osób i mają obrót do 15 mln zł
  • wolne zawody : lekarze, pielęgniarki, radcy prawni, aptekarze, położne, stomatolodzy, tłumacze przysięgli, księgowi, architekci

  Ochrona Prawna to przede wszystkim optymalizacja wydatków poprzez zabezpieczenie dostępu do usług prawnych i sfinansowania kosztów prawnych, które mogą pojawić się w związku z prowadzoną działalnością.

  OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W FIRMIE – OCHRONY PRAWNEJ

  • Spory prawne dotyczące m. in.
   1. umów na potrzeby własne z dostawcami
   2. umów ubezpieczenia
   3. umów z Pracownikami, sporów podatkowych (na etapie sądowym)
   4. prawa karnego i wykroczeń
   5. dochodzeniu odszkodowań
  • Koszty procesu sądowego
   1. koszty adwokata lub radcy prawnego
   2. koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
   3. koszty postępowania egzekucyjnego
   4. koszty biegłych
   5. koszty rzeczoznawcy
   6. opłaty kancelaryjne
  • Polisa Ochrony Prawnej
   1. konsultacje bieżących problemów prawnych
   2. prowadzenie procesu sądowego bez ryzyka finansowego
   3. sfinansowanie określonych kosztów oraz usług prawnych

  Ochrona prawna to możliwość konsultacji i doradztwa prawnego dotyczących firmy,

  • sporządzanie opinii i analiz prawnych
  • analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
  • telefoniczne porady i konsultacje prawne
  • identyfikacja stanu prawnego
  • udostępnianie wzorów umów
   za dodatkową opłatą
  • przygotowanie umowy z zapewnieniem obsługi prawnej i transakcji
   – wartość transakcji do 500.000 zł
  • bezpośrednie porady prawne

  CO GWARANTUJE OCHRONA PRAWNA?

  Doradztwo i konsultacje prawne we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia firmy

  • Nielimitowane telefoniczne porady prawne
   • wsparcie i wyjaśnienie problemów prawnych
   • informacje co do praw, jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania w danej sprawie
   • porady, jakie materiały należy zgromadzić oraz jakie czynności podjąć aby zwiększyć swoje szanse w dochodzeniu swoich praw
   • Jak zabezpieczyć dowody w sprawie
  • Sporządzenie opinii i analiz prawnych
  • Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
  • Identyfikacja stanu prawnego i wzory umów

  Finansowanie kosztów prowadzenia procesów sądowych m. in.

  • honorarium adwokata lub radcy prawnego (również wybranego przez klienta)
  • sądowych wpis koszty biegłych, opłaty za apelacje i inne
  • strony przeciwnej w przegranym procesie
  • postępowania egzekucyjnego
  • dojazdów na rozprawy także do sądów zagranicznych
  • niezbędnych tłumaczeń
  • rzeczoznawcy majątkowego
  • poręczenia majątkowego (w formie zwrotnej)
  • mediacji

  OCHRONA PRAWNA JEST W DWÓCH WARIANTACH

  • STANDARD suma ubezpieczenie 50 000 zł
  • PREMIUM suma ubezpieczenia 100 000 zł

  Polisę Ochrony Prawnej można rozszerzyć o 8 dodatkowych klauzul

  1. Ochrona prawna pracodawcy karencja 3 miesiące
   • dochodzenie roszczeń od pracowników (np. z umów o zakazie konkurencji)
   • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników
   • ochrona interesów prawnych ubezpieczonego przed roszczeniami ze stosunku pracy

  PRZYKŁAD
  Wypowiadasz pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, pracownik się z tym nie zgadza z przyczyną wypowiedzenia i żąda przywrócenia pracy

  D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuj koszty związane z prowadzeniem sprawy. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego.

  1. Ochrona prawna nieruchomości karencja 3 miesiące
   • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, z umów dotyczących nieruchomości, z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości

  PRZYKŁAD
  Do lokalu, w którym prowadzisz działalność miało miejsce włamanie. Została wybita szyba zdewastowano lokal oraz skradziono komputery. Chcesz zlikwidować szkodę wykorzystując polisę, jaką zawarłeś w jednym z TU, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, w tym sytuacji włamania.

  Posiadając „ochronę prawną nieruchomości” D.A.S. w sytuacji odmowy wypłaty lub zaniżenia jej wysokości, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty związane z prowadzeniem sprawy. Pamiętaj, przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również skorzystać ze wskazanej przez D.A.S kancelarii.

  1. Ochrona prawna w transporcie krajowym i międzynarodowym
   • sprawy ITD systemu poboru opłat drogowych

  PRZYKŁAD
  Twój pracownik jest w trasie. Porusza się po terenie Francji. Został zatrzymany przez policję. Okazało się, ze doszło do przekroczenia czasu pracy kierowcy obowiązującego na terenie Francji. Twój pracownik nie zrobił odpowiedniej przerwy i dostał mandat

  D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty związane z prowadzeniem sprawy. Przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również skorzystać ze wskazanej przez D.A.S. kancelarii.

  1. Rozszerzone doradztwo i konsultacje prawnego karencja 6 tygodni
   • przygotowanie umowy i zapewnienie usługi prawnej transakcji – do 3.5 % SU
   • bezpośrednie porady i konsultacje prawne

  PRZYKŁAD
  Zamierzasz kupić konkretny samochód z dokładnym opisem wyposażenia. Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy

  D.A.S. pokryje koszty stworzenia umowy kupna – sprzedaży do 3,5 % SU.
  D.A.S. zorganizuje Kancelarię, która udzieli Ci pomocy prawnej.

  1. Obrona ubezpieczającego przed roszczeniem – do 20 % SU
   • spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym
   • spory wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów ubezpieczenia, umowy na potrzeby własne, samozatrudnienia
  2. Przedsądowa windykacja wierzytelności
   • prowadzenie windykacji w przypadku braku zapłaty należności na rzecz klienta
    Windykacja obejmuje:
    ETAP 1
    Kontakt telefoniczny, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i kontakt SMS z dłużnikiem.
    ETAP 2
    Skierowanie do dłużnika dwóch wezwań do zapłaty.
    W ramach postępowania windykacyjnego w porozumieniu z ubezpieczającym, prowadzone są także:
    negocjacje warunków spłat długu z ewentualnym rozłożeniem zadłużenia na raty, kontrola terminowości spłat poszczególnych rat zadłużenia.Przedsądowa windykacja wierzytelności wymaga dodatkowo klauzuli pełnomocnictwa, w której upoważnia D.A.S. do prowadzenia postępowania windykacyjnego do czasu uzyskania zapłaty wierzytelności przed dłużnika.
  3. Ochrona prawna kierowców
   • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
   • obrona przed sądem w postępowaniach karnych i o wykroczenie
   • reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnie z prawem zatrzymaniem prawa jazdy

  PRZYKŁAD
  Twój pracownik poleciał w podróż służbową do Holandii. Na lotnisku wypożyczył samochód aby zawieść firmowe dokumenty. Po godzinie jazdy dojechał do niewielkiej miejscowości. Nagle wprost pod koła samochodu wjeżdża dziecko na rowerze, które doznaje silnych obrażeń. Kierowca zostaje zatrzymany przez policję i zamknięty w tymczasowym areszcie do momentu wyjaśnienia sprawy.

  D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował Twojego pracownika przed organami policji i sądu w Holandii oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Pamiętaj, umożliwiamy prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Pracownik może również skorzystać z pomocy prawnej od wskazanej przez D.A.S. kancelarii. Ponadto, jeżeli zajdzie taka konieczność, wpłaci za Twojego pracownika zwrotną kaucję, dzięki której będziesz mógł wyjść na wolność i odpowiadać z wolnej stopy.

  Ochrona prolongacyjna

  • możliwość automatycznego przedłużenia umowy.

  Automatyczne przedłużenie umowy. Zasady:
  Wybór klauzuli prolongacyjnej Klient potwierdza dodatkowym podpisem we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.

  Umowa zawierana jest na okres co najmniej 1 roku i przedłuża się na kolejny rok – chyba że Klient zapobiegnie przedłużeniu umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o jej zakończeniu, z ostatnim dniem bieżącego okresu ubezpieczenia

  Zasady rezygnacji po przedłużeniu umowy:
  Klient może złożyć rezygnację najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego okresu ubezpieczenia albo po automatycznym przedłużeniu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia ubezpieczyciela o przedłużeniu umowy i wysokości składki ubezpieczeniowej należnej za kolejny rok.

  Termin 30 dni liczy się od dnia otrzymania informacji ubezpieczyciela.

  Rezygnacja w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia z mocą wsteczną, czyli z ostatnim dniem poprzedniego okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

  NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA FIRMY I WOLNEGO ZAWODU

  (wyłączenia dotyczą tylko kwestii związanych z angażowaniem środków ze strony DAS na spory przed sądem, czyli wynajęcie adwokata, wpisy sądowe itd.)

  • Wypadki umyślne po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
  • Przestępstwa lub przekroczenia skarbowe
  • Prawo budowlane, zarządzanie nieruchomościami lub zagospodarowanie przestrzenne
  • Sprawy związane z upadłością układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącą firmy ubezpieczającego
  • Przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem przepisów celnych, tym spraw dotyczących przemytu nielegalnych imigrantów.

  ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ

  1. Obrona firmy w prosach karnych i wykroczeniach (KK i KW) tylko działanie nieumyślne np.:
   • spowodowanie uszkodzeń na zdrowiu np. zatrucie pokarmem w restauracji
   • narażenie na niebezpieczeństwo np. błąd diagnostyczny lekarza
   • ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym
   • wypadek przy pracy
   • zakup kradzionego sprzętu – nieumyślne paserstwo
  2. Sądowe spory z ZUS
   np. nieumyślne niedotrzymanie terminu przesłania druków deklaracji rozliczeniowej, zakwestionowanie przez ZUS umowy z pracownikami
  3. Sądowe spory z Urzędem Skarbowym
   np. błędne naliczone koszty uzyskania przychodu, nieprawidłowa interpretacja,
  4. Ochrona prawna w prawie gospodarczym
   np. nałożenie grzywny za nieumyślne wykroczenie (w formie mandatu) przez SANEPID, BHP, PIP
  5. Dochodzenie roszczeń z umów na potrzeby własne
   • umowy z dostawcami usług lub sprzętu dla firm np. wadliwy sprzęt będący wyposażeniem firmy, problemy z egzekwowaniem napraw gwarancyjnych i serwowaniem sprzętu, problemy z dostawcami prądu, internetu, problemy z dostawcami usług rachunkowych, kurierskich, sprzątających, cateringowych itp.
  6. Umowy ze współpracownikami prowadzącymi działalność gospodarczą.
   np. narażenie przedsiębiorstwa na straty przez nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy zawodowego, który porzuca służbowe auto.
  7. Ochrona prawna w przypadku samozatrudnienia.
   Ochroną prawną objęta jest osoba będąca na samozatrudnieniu (podpisała umowę na współpracę i prowadzi działalność gospodarczą) która osobiście świadczy usługi (bez pracowników)
   np. spory ze zleceniodawcą np. błędne naliczone wynagrodzenie, utracenie w realizacji zlecenia, a później brak wypłaty za wykonane zlecenie.

  JAKIE SĄ DLA CIEBIE KORZYŚCI , JEŻELI WYKUPISZ TO UBEZPIECZENIE

  • Stały dostęp do profesjonalnego doradztwa prawnego w problemach prawnych dotyczących firmy
  • Organizacja i finansowanie procesów sadowych
  • Brak ryzyka ponoszenia kosztów przegranego procesu
  • Pomoc w dochodzeniach odszkodowań za szkody na osobach lub w mieniu
  • Brak konfliktu interesów w dochodzeniu roszczeń
  • Pomoc w sprawach karnych i o wykroczenie
  • Przyjazna i efektywna likwidacja szkód

  CHCESZ SPAĆ SPOKOJNIE
  TO NIE CZEKAJ AŻ COŚ SIĘ STANIE
  TYLKO SIĘ UBEZPIECZ