FIRM

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ ?

Ubezpieczenie zapewnia  Klientom

 • Profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w zakresie  all risk
 • Finansowanie procesów sądowych

Nasi klienci otrzymują wsparcie  merytoryczne i finansowe w sporach prawnych związanych z ich życiem prywatnym  lub prowadzeniem firmy.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANA OCHRONA PRAWNA FIRM I WOLNEGO ZAWODU

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 60 osób i mają obrót  do 15mln zł
 • wolne zawody : lekarze, pielęgniarki, radcy prawni, aptekarze, położne, stomatolodzy, tłumacze przysięgli, księgowi, architekci

Ochrona Prawna to przede wszystkim optymalizacja wydatków poprzez zabezpieczenie dostępu do usług prawnych i sfinansowania kosztów prawnych, które mogą pojawić się w związku z prowadzoną działalnością.

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W FIRMIE  – OCHRONY PRAWNEJ

 • Spory prawne dotyczące m. in.
 1. umów na potrzeby własne z dostawcami
 2. umów ubezpieczenia
 3. umów z Pracownikami, sporów podatkowych ( na etapie sądowym )
 4. prawa karnego i wykroczeń
 5. dochodzeniu odszkodowań
 • Koszty procesu sądowego
 1. koszty adwokata lub radcy prawnego
 2. koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia
 3. koszty postępowania egzekucyjnego
 4. koszty biegłych
 5. koszty rzeczoznawcy
 6. opłaty kancelaryjne
 • Polisa Ochrony Prawnej
 1. konsultacje bieżących problemów prawnych
 2. prowadzenie procesu sądowego bez ryzyka finansowego
 3. sfinansowanie określonych kosztów oraz usług prawnych

 

Ochrona prawna to możliwość konsultacji i doradztwa prawnego dotyczących firmy,

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych
 • analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
 • telefoniczne porady i konsultacje prawne
 • identyfikacja stanu prawnego
 • udostępnianie wzorów umów

za dodatkową opłatą

 • przygotowanie umowy z zapewnieniem obsługi prawnej i transakcji

– wartość transakcji do 500.000 zł

 • bezpośrednie porady prawne

 

CO GWARANTUJE OCHRONA PRAWNA  ?

Doradztwo  i konsultacje prawne  we wszystkich sprawach  dotyczących  prowadzenia firmy

 • Nielimitowane telefoniczne porady prawne

– wsparcie i wyjaśnienie problemów prawnych

– informacje co do praw, jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania
w danej sprawie

-porady, jakie materiały należy zgromadzić oraz jakie czynności podjąć aby zwiększyć swoje szanse w dochodzeniu swoich praw

-Jak zabezpieczyć dowody w sprawie

 • Sporządzenie opinii i analiz prawnych
 • Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
 • Identyfikacja stanu prawnego i wzory umów

Finansowanie kosztów prowadzenia procesów sądowych  m. in.

 • honorarium adwokata lub radcy prawnego ( również wybranego przez klienta )
 • sądowych wpis  koszty biegłych, opłaty za apelacje i inne
 • strony przeciwnej w przegranym procesie
 • postępowania egzekucyjnego
 • dojazdów na rozprawy także do sądów zagranicznych
 • niezbędnych tłumaczeń
 • rzeczoznawcy majątkowego
 • poręczenia majątkowego ( w formie zwrotnej)
 • mediacji

 

OCHRONA PRAWNA  JEST W DWÓCH WARIANTACH

 • STANDARD  suma ubezpieczenie 50 000 zł
 • PREMIUM  suma ubezpieczenia 100 000 zł

Polisę Ochrony Prawnej można  rozszerzyć o 8 dodatkowych klauzul

 1. Ochrona prawna pracodawcy karencja 3 miesiące
 • dochodzenie roszczeń od pracowników ( np. z umów o zakazie konkurencji)
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników
 • ochrona interesów prawnych ubezpieczonego przed roszczeniami ze stosunku pracy
 1. Ochrona prawna nieruchomości karencja 3 miesiące
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, z umów dotyczących nieruchomości, z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości
 1. Ochrona prawna w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • sprawy ITD  systemu poboru opłat drogowych
 1. Rozszerzone doradztwo i konsultacje prawnego karencja 6 tygodni
 • przygotowanie umowy i zapewnienie usługi prawnej transakcji – do 3.5% SU
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne
 1. Obrona ubezpieczającego przed roszczeniem – do 20% SU
 • spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym
 • spory wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów ubezpieczenia, umowy na potrzeby własne , samozatrudnienia
 1. Przedsądowa windykacja wierzytelności
 • prowadzenie windykacji w przypadku braku zapłaty należności na rzecz klienta
 1. Ochrona prawna kierowców
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • obrona przed sądem w postępowaniach karnych i o wykroczenie
 • reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnie z prawem zatrzymaniem prawa jazdy
 • Ochrona prolongacyjna
 • możliwość automatycznego przedłużenia umowy.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA FIRMY I WOLNEGO ZAWODU ( wyłączenia dotyczą tylko kwestii związanych z angażowaniem środków ze strony DAS na spory przed sądem, czyli wynajęcie  adwokata, wpisy sądowe itd. )

 • Wypadki umyślne po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
 • Przestępstwa lub przekroczenia skarbowe
 • Prawo budowlane, zarządzanie nieruchomościami lub zagospodarowanie przestrzenne
 • sprawy związane z upadłością układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącą firmy ubezpieczającego
 • Przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem przepisów celnych, tym spraw dotyczących przemytu nielegalnych imigrantów.

 

ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ

 1. Obrona firmy w prosach karnych i wykroczeniach (KK i KW) tylko działanie nieumyślne np.:
 • spowodowanie uszkodzeń na zdrowiu np. zatrucie pokarmem w restauracji
 • narażenie na niebezpieczeństwo np. błąd diagnostyczny lekarza
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym
 • wypadek przy pracy
 • zakup kradzionego sprzętu – nieumyślne paserstwo
 1. Sądowe spory z ZUS
 2. nieumyślne niedotrzymanie terminu przesłania druków deklaracji rozliczeniowej, zakwestionowanie przez ZUS umowy z pracownikami
 3. Sądowe spory z Urzędem Skarbowym
 4.             błędne naliczone koszty uzyskania przychodu,, nieprawidłowa interpretacja,
 5.  Ochrona prawna w prawie gospodarczym
 6.              nałożenie grzywny za nieumyślne wykroczenie  ( w formie mandatu )przez SANEPID, BHP, PIP
 7.  Dochodzenie roszczeń z umów na potrzeby własne
 • umowy z dostawcami usług lub sprzętu dla firm np. wadliwy sprzęt będący wyposażeniem firmy, problemy z egzekwowaniem napraw gwarancyjnych i serwowaniem sprzętu, problemy z dostawcami prądu, internetu, problemy z dostawcami usług rachunkowych ,kurierskich, sprzątających , cateringowych itp.
 1. Umowy ze współpracownikami prowadzącymi działalność gospodarczą.
 2. narażenie przedsiębiorstwa na straty przez nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy zawodowego,
  który porzuca służbowe auto.
 3.  Ochrona prawna w przypadku samozatrudnienia.

 

Ochroną prawną objęta jest osoba będąca na samozatrudnieniu (podpisała umowę na współpracę i   prowadzi działalność gospodarczą) która osobiście świadczy usługi ( bez pracowników)

 1. spory ze zleconiodawcą np. błędne naliczone wynagrodzenie, utracenie w realizacji zlecenia, a później brak wypłaty za wykonane zlecenie.

 

JAKIE SĄ DLA CIEBIE KORZYŚCI , JEŻELI WYKUPISZ TO UBEZPIECZENIE

 • Stały dostęp do profesjonalnego doradztwa prawnego w problemach prawnych dotyczących firmy
 • Organizacja i finansowanie  procesów sadowych
 • Brak ryzyka ponoszenia kosztów przegranego procesu
 • Pomoc w dochodzeniach odszkodowań za szkody na osobach lub w mieniu
 • Brak konfliktu interesów w dochodzeniu roszczeń
 • Pomoc w sprawach karnych  i o wykroczenie
 • Przyjazna i efektywna likwidacja szkód

CHCESZ SPAĆ SPOKOJNIE

TO NIE CZEKAJ AŻ COŚ SIĘ STANIE  –

TYLKO SIĘ UBEZPIECZ