Ochrona prawna w życiu prywatnym

STANDARD

Ta wersja zawiera m.in: (rozwiń)
 • Suma Ubezpieczenia do 50 000 pln
 • Limit dwóch usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

PREMIUM

Ta wersja zawiera dodatkowo: (rozwiń)
 • Sumę Ubezpieczenia zwiększoną do 100 000 pln.
 • Pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego (mediacja sądowa i pozasądowa).
 • Ochronę prawną w sądowych sporach podatkowych.
 • Limit czterech usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

Ochrona obejmuje następujące koszty prawne:

 • wynagrodzenie Prawnika, w tym reprezentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia,
 • koszty procesu,
 • koszty dojazdu Ubezpieczającego na rozprawy,
 • koszty tłumaczenia dokumentów,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania sądu polubownego,
 • koszty postępowania przed Sądem Najwyższym,
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego,
 • koszty wyceny wartości doznanej szkody.

Formularz kalkulacji ubezpieczenia

  Wybór wariantu (wymagane)

  Wybór pakietu (wymagane)

  Dane kontaktowe:


  PLIKI DO POBRANIA

  Ogólne warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej

  Karta produktu – Ochrona Prawna w życiu prywatnym

  Karta produktu – Ochrona Prawna w wariancie rodzinnym

  Karta produktu – Ochrona Prawna pojazdu


  NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

  Ubezpieczenie zapewnia Klientom

  • Profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w zakresie all risk
  • Finansowanie procesów sądowych

  Nasi klienci otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe w sporach prawnych związanych z ich życiem prywatnym lub prowadzeniem firmy.

  CO GWARANTUJE UBEZPIECZENIE?

  Doradztwo i konsultacje prawne we wszystkich sprawach dotyczących życia prywatnego lub prowadzenia firmy

  • Nielimitowane telefoniczne porady prawne
   • wsparcie i wyjaśnienie problemów prawnych
   • informacje co do praw jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania w danej sprawie
   • porady jakie materiały należy zgromadzić oraz jakie czynności podjąć aby zwiększyć swoje szanse w dochodzeniu swoich praw
   • jak zabezpieczyć dowody w sprawie
  • Sporządzenie opinii i analiz prawnych
  • Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
  • Identyfikacja stanu prawnego i wzory umów

  Finansowanie kosztów prowadzenia procesów sądowych m .in.

  • honorarium adwokata lub radcy prawnego (również wybranego przez klienta)
  • sądowych wpis koszty biegłych, opłaty za apelacje i inne
  • strony przeciwnej w przegranym procesie
  • postępowania egzekucyjnego
  • dojazdów na rozprawy także do sądów zagranicznych
  • niezbędnych tłumaczeń
  • rzeczoznawcy majątkowego
  • poręczenia majątkowego (w formie zwrotnej)
  • mediacji

  OCHRONA PRAWNA JEST W DWÓCH WARIANTACH

  • STANDARD suma ubezpieczenie 50 000 zł
  • PREMIUM suma ubezpieczenia 100 000 zł

  Ochrona prawna w życiu prywatnym to polisa

  • indywidualna
  • rodzinna

  OCHRONA PRAWNA W ŻYCIU PRYWATNYM OBEJMUJE

  • nieruchomość
  • doradztwo prawnego
  • szkody na osobie lub mieniu
  • sprawy karne i o wykroczenia
  • prawo pracy
  • pojazdy własne i współwłasność
  • zawarte umowy konsumenckie w tym ubezpieczenia
  • sądowe spory z ZUS i US.

  ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ

  • ochrona pracownika np. niewypłacane nadgodziny, dyscyplinarne zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji po zakończonej pracy – karencja 3 miesiące
  • ochrona konsumenta np. kłopoty z reklamacją nowego sprzętu, zakup sprzętu niezgodny z umową , niezgodne z umową warunki wczasów , kolonii
  • karencja 3 miesiące
  • ochrona nieruchomości np. zalanie mieszkania, niesolidna ekipa remontowa, niszczenie własności
  • karencja 3 miesiące
  • sądowe spory z ZUS-em , np. zaniżenie wypłaconych świadczeń, nieterminowe wypłacenie zasiłku chorobowego, podważanie zasadności zwolnienie lekarskiego
  • karencja 3 miesiące

  OCHRONĘ PRAWNĄ można rozszerzyć o trzy klauzule:

  1. Ochrona Ubezpieczającego przed roszczeniami
   • spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonej szkody czynem niedozwolonym
   • spory wynikające z niewykonania bądź z nienależytego wykonania umów
    (np. ubezpieczenia, konsumpcyjnych)
   • koszt max. do 20 % SU
  2. Rozszerzone o konsultacje i doradztwo prawne
   • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji
   • bezpośrednie porady i konsultacje prawne
   • karencja 6 tygodni.
  3. Ochrona prawna Kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym
   • sprawy związane z naruszeniem zasad dotyczących transportu drogowego (teren Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu)
    1. warunki i zasady wykonania transportu towaru lub osób
    2. czas pracy kierowców
    3. warunki techniczne pojazdu
    4. ponoszenie opłat drogowych

  NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA W OCHRONIE PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

  (wyłączenia dotyczą tylko kwestii związanych z angażowaniem środków ze strony D.A.S. na spory przed sądem, czyli wynajęcie adwokata, wpisy sądowe itd.)

  • zdarzenia umyślne, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • prawo spadkowe, rodzinne i opiekuńcze
  • przestępstwa lub wykroczenia skarbowe
  • umowy pożyczki, kredytu, oraz umowy bankowe
  • prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami
  • nabycie, zbycie lub obciążenia nieruchomościami
  • prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
  • zdarzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  JAKIE SĄ DLA CIEBIE KORZYŚCI, JEŻELI WYKUPISZ TO UBEZPIECZENIE

  • Stały dostęp do profesjonalnego doradztwa prawnego
  • Organizacja i finansowanie procesów sadowych
  • Brak ryzyka ponoszenia kosztów przegranego procesu
  • Bezpieczeństwo prawne rodziny
  • Brak konfliktu interesów w dochodzeniu roszczeń
  • Przyjazna i efektywna likwidacja szkód

  CHCESZ SPAĆ SPOKOJNIE
  TO NIE CZEKAJ AŻ COŚ SIĘ STANIE
  TYLKO SIĘ UBEZPIECZ