WARTA TRAVEL

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

WARTA TRAVEL to ubezpieczenie turystyczne gwarantujące ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych na całym świecie w zakresie terytorialnym określonym w umowie ubezpieczenia. W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, usługi assistance, w tym transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • koszty leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych i nieszczęśliwych wypadków wraz z usługami assistance
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny, wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu oraz opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • koszty odwołania podróży
 • kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

Suma ubezpieczenia

 • z zastrzeżeniem OWU, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa klient; w przypadku kosztów odwołania podróży, kontynuacji leczenia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie maksymalne sumy ubezpieczenia są wskazane w OWU
 • suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ochrony został omówiony w rozdziale 2 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • szkód powstałych w kraju stałego zamieszkania klienta
 • operacji plastycznych
 • leczenia stomatologicznego: profilaktycznego, protetycznego i ortodontycznego
 • szkód w środowisku naturalnym

Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 3 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe w wyniku:

 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi
 • zażycia narkotyków lub innych środków odurzających
 • prowadzenia wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień
 • działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych
 • usiłowania lub popełnienia umyślnie przestępstwa lub samobójstwa
 • zaburzeń psychicznych
 • zawodowego uprawiania sportu

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia zostały wskazane w rozdziale 3 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje podczas podróży zagranicznych w zakresie terytorialnym określonym na polisie (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego)

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • opłacenie składki z góry za cały okres ubezpieczenia
 • w przypadku powstania szkody:
  • powiadomienie telefoniczne COK o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości, nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody
  • postępowanie zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika COK, a w szczególności przekazanie do Warty zgłoszenia szkody wraz z dokumentami potwierdzającymi powstanie zdarzenia i zasadność roszczeń
  • podanie wszelkich dostępnych informacji potrzebnych do udzielenia pomocy z zakresu usług assistance, a w szczególności imienia i nazwiska, numeru polisy, miejsca pobytu i numeru telefonu, pod którym COK może się skontaktować z klientem lub jego przedstawicielem, krótkiego opisu zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance oraz rodzaju potrzebnej pomocy
  • stosowanie się do zaleceń Warty oraz udzielanie jej informacji i pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody Szczegółowe informacje podane są w rozdziale 4 i 5 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia.
Składka jest płatna: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień, odpowiedzialność Warty:

 • rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż:
  • od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki albo jej pierwszej raty
  • od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy klient przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kończy się w zakresie ubezpieczenia:
  • kosztów leczenia, assistance, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej, kontynuacji leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie w momencie przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju stałego
  zamieszkania klienta – nie później niż o godzinie 23:59 w dniu oznaczonym w polisie jako dzień zakończenia okresu ubezpieczenia
  • następstw nieszczęśliwych wypadków w momencie powrotu klienta do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju
  stałego zamieszkania klienta – nie później niż o godzinie 23:59 w dniu oznaczonym w polisie jako dzień zakończenia okresu ubezpieczenia
  • kosztów odwołania podróży z dniem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia, a w odniesieniu do anulowania biletu podróżnego lub noclegu z datą wyjazdu klienta do celu podróży wskazaną na bilecie podróżnym lub datą zameldowania się klienta w miejscu noclegu wskazanego w dokumencie rezerwacji

Umowę ubezpieczenia kosztów odwołania podróży zawiera się w dowolnym terminie, lecz nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży.
Szczegółowe informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §34 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej za pomocą pisemnego powiadomienia w ciągu:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy

Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o zawarciu umowy, jeżeli jest to termin późniejszy.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §34 OWU.


Kup ubezpieczenie podróży
10% zniżki – Kod promocyjny: AR49

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia
Klauzule informacyjne