GLOBAL DOCTORS

Zachorowałeś?
Skup się na swoim zdrowiu – my zajmiemy się resztą.

Organizujemy i pokrywamy koszty leczenia za granicą, w placówce specjalizującej się w Twojej chorobie.

Otrzymasz dostęp do 50 000 najlepszych lekarzy w 450 różnych specjalizacjach.

Suma ubezpieczenia do 2 000 000 €

Wiek przystąpienie do polisy od 18 do 66 lat. Czas trwania Polisy do 70 roku.


Czym charakteryzuje się ubezpieczenie Global Doctors? 

Ubezpieczenie dotyczy organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poważnych stanów chorobowych. W ramach ubezpieczenia zapewniona jest kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia (usługa Follow Up Care), dostępna w placówkach medycznych w Polsce lub za granicą (zgodnie z decyzją Ubezpieczonego), w całym 36-miesięcznym okresie świadczeniowym.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia w umowie Global Doctors?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

Jaki jest okres trwania umowy Global Doctors?

W Grupie Otwartej pierwszy okres ochrony trwa od dnia następnego po podpisaniu deklaracji przystąpienia przez klienta do dnia poprzedzającego rocznicę polisy Global Doctors (1 listopada każdego roku). Następnie ochrona może zostać przedłużona na kolejne, 12 miesiecy

Czy w ubezpieczeniu Global Doctors obowiązują okresy karencji?

W okresie pierwszych 90 dni od daty przystąpienia do dodatkowej umowy ubezpieczenia Global Doctors, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za poważny stan chorobowy będący następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku nieprzerwanego przedłużania ochrony ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia w ramach kolejnych dodatkowych umów ubezpieczenia Global Doctors.

Jaki jest zakres ubezpieczenia Global Doctors?

 1. pokrycie kosztów medycznych, kosztów podróży i transportu medycznego, kosztów zakwaterowania, kosztów repatriacji, kosztów leków,
 2. sporządzenie drugiej opinii medycznej,
 3. organizacja opieki medycznej za granicą,
 4. kontrola stanu zdrowia Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia Follow Up Care,
 5. leczenie poważnych stanów chorobowych oraz wykonanie procedur medycznych, pogrupowanych wg poniższych modułów:
  1A Leczenie nowotworu złośliwego MODUŁ OCHRONY
  1: LECZENIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
  1Aa Nowotwór złośliwy
  1Ab Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór in situ
  1Ac Ciężka dysplazja przednowotworowa
  1B Leczenie pozostałych poważnych stanów chorobowych MODUŁ OCHRONY
  2: UKŁAD KRĄŻENIA
  1Ba Wymiana lub naprawa zastawek serca
  1Bb Operacja pomostowania tętnic wieńcowych MODUŁ OCHRONY
  3: NEUROCHIRURGIA
  1Bc Operacja neurochirurgiczna MODUŁ OCHRONY
  4: PRZESZCZEPY
  1Bd Przeszczepienie narządów od żywego dawcy
  1Be Przeszczepienie szpiku kostnego”

Jakie są sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu Global Doctors?

 1. całkowita odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia włącznie z kosztami podróży, kosztami transportu medycznego, kosztami zakwaterowania, repatriacją zwłok: zakupu leków, dziennego świadczenia szpitalnego 2 000 000 EUR w całym życiu Ubezpieczonego,
 2. dzienne świadczenie szpitalne: 100 EUR za dzień (nie dłużej niż 60 dni dla jednego roszczenia),
 3. koszty leków: 50 000 EUR w całym życiu Ubezpieczonego.

Czy zakres ubezpieczenia Global Doctors obejmuje chorobę członka rodziny?

Leczenie dotyczy wyłącznie zachorowania Ubezpieczonego.

Czy leczenie może się odbywać w Polsce?

Alternatywne leczenie w Polsce (w ramach świadczenia w zakresie Kosztów medycznych opłacanych w trakcie leczenia za granicą) dotyczy wyłącznie przypadków, w których w wyniku siły wyższej, lub ograniczeń działalności lub ograniczeń w przemieszczaniu się nie jest możliwe zorganizowanie leczenia za granicą. Dla zorganizowania leczenia w Polsce, o którym mowa w zdaniu poprzednim, konieczne jest spełnienie następujących warunków: a) te same ograniczenia nie uniemożliwiają organizacji tych usług i świadczeń w Polsce oraz b) istnieje możliwość realizacji równoważnego leczenia w Polsce. Usługi i świadczenia będą realizowane w Polsce do czasu, gdy Further będzie w stanie potwierdzić i zorganizować leczenie za granicą, a stan zdrowia Ubezpieczonego będzie umożliwiał kontynuację leczenia poza Polską. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są świadczenia realizowane lub finansowane przez publiczną służbę zdrowia w Polsce.

Czy w Grupie Otwartej mogę wykupić tylko Wariant Global Doctors?

Tak, jest taka możliwość.

Jak zgłosić roszczenie z ubezpieczenia Global Doctors?

W sytuacji zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego lub choroby powodującej konieczność przeprowadzenia jednego z zabiegów lub operacji z zakresu poważnego stanu chorobowego, należy skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela pod nr telefonu 0 801 107 107 lub (58) 555 5 555. Na postawie zebranych informacji zostanie przygotowany opis przypadku Ubezpieczonego i zaproponowana opieka światowej klasy specjalistów. Po szczegółowej analizie Ubezpieczony otrzyma raport zawierający dane diagnostyczne oraz zalecenia dalszej terapii (druga opinia medyczna). Po poinformowaniu Ubezpieczyciela o chęci poddania się leczeniu za granicą rozpocznie się proces organizacji leczenia.

Czy w przypadku zgonu Ubezpieczonego w trakcie leczenia za granicą, zwłoki zostaną przetransportowane na teren RP?

Tak, repatriacja zwłok jest objęta zakresem ubezpieczenia Global Doctors.

Czy Ubezpieczony może zrezygnować z Global Doctors?

Ubezpieczony w trakcie trwania ubezpieczenia w każdym czasie może złożyć na piśmie oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia (wystąpienie z ubezpieczenia) ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym oświadczenie o rezygnacji zostało złożone.

Co się stanie w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej?

Niezapłacenie raty składki w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz brak zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.


Jak wynika z najnowszych publikacji na raka umiera ponad 8 milionów osób rocznie. W Polsce rak zabija blisko 110 tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy umiera w wyniku nowotworów złośliwych.

Rak jest drugą przyczyną zgonów w Polsce. Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25%, nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. NIK zwraca uwagę również na fakt, że skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości krajów Unii Europejskiej.

Pamiętajmy, że GLOBAL DOCTORS organizuje i pokrywa koszty leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ
  • lub potrzeba przeprowadzenia:
 • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass)
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca
 • zabiegu neurochirurgicznego
 • przeszczepu od żywego dawcy narządów
 • przeszczepu szpiku kostnego

Jak to działa

Krok 1
Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie poważną chorobę, skontaktuj się z Centrum alarmowym
Krok 2
Otrzymasz od nas drugą opinię medyczną – raport z danymi diagnostycznymi i zaleceniami dalszej terapii
Krok 3
Jeżeli zdecydujesz się podjąć leczenie za granicą, przedstawimy Ci propozycję 3 zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu Twojej choroby
Krok 4
Zorganizujemy opiekę medyczną i pobyt za granicą (podróż, transport medyczny, zakwaterowanie, wszystkie formalności i pomoc tłumacza) dla Ciebie i osoby towarzyszącej
Krok 5
Otrzymasz świadczenie za każdy dzień spędzony w szpitalu za granicą (100 € na dzień)
Krok 6
Po powrocie do Polski refundujemy zakup leków do 50 000 €


  Wysokość wypłacanego świadczenia
Zgon ubezpieczonego 10 000 zł
Organizacja i leczenie za granicą do 2 000 000 € w roku polisowym
Składka miesięczna
98 zł

Formularz zamówienia ubezpieczenia  ANKIETA MEDYCZNA – GLOBAL DOCTORS

  Wypełnij formularz Na e-mail dostaniesz polisę Podpisz i wyślij polisę na nasz adres e-mail Dokonaj wpłaty Oryginał polisy otrzymasz pocztą e-mail

  Pliki do pobrania

  Ogólne warunki ubezpieczenia
  Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia GLOBAL Doctors® – organizacja i leczenie za granicą